Strona główna O nas › Kodeks postępowania
Kodeks postępowania
Niniejszy Kodeks postępowania stanowi zbiór zasad stosowanych przez firmę LocStar w codziennej działalności. Jest to także forma zobowiązania do przestrzegania standardów społecznych, ekologicznych i etycznych, które stanowią podstawę sukcesu w wymiarze finansowym, środowiskowym i społecznym.


Rozwijanie kreatywności

Wszyscy nasi współpracownicy są zachęcani do zgłaszania pomysłów usprawnień, a wszelkie wartościowe inicjatywy są rozpatrywane i wdrażane z korzyścią dla obu stron.

Ułatwienia dla osób wychowujących dzieci

Nasza firma chętnie zatrudnia na miejscu oraz na zasadzie współpracy zdalnej wiele osób wychowujących małe dzieci. Dzięki elastycznym godzinom pracy oraz zmiennej wielkości zleceń jesteśmy w stanie dynamicznie dopasowywać zadania do ograniczonego czasu dostępności pracowników.

Sprawiedliwa ocena pracowników

Pracownicy są oceniani według sprawiedliwych standardów, zgodnie z ustalonymi zasadami. Pojedyncze zlecenia są oceniane przy użyciu znormalizowanych arkuszy ocen, a wyniki okresowych ocen pracowników są udostępniane zainteresowanym stronom. Dobrowolność wykonywania pracy i ustalania jej wymiaru Każdy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy w sposób dobrowolny, w wymiarze, który mu odpowiada i jest zgodny z Kodeksem pracy. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia elastycznych godzin pracy w wymiarze zgodnym z prawem.

Zakaz pracy dzieci

Nasza firma w żadnej formie swojej działalności nie toleruje ani nie korzysta z pracy wykonywanej przez dzieci. Nie akceptujemy także produktów pochodzących od dostawców korzystających z pracy dzieci.

Przejrzystość systemu wynagrodzeń i innych świadczeń

Każdy pracownik naszej firmy otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę, zgodnie z umową oraz Kodeksem pracy. Dotyczy to pracy w nadgodzinach, warunkach specjalnych itp. Każdemu pracownikowi przysługuje pełen zakres świadczeń obowiązkowych zgodnie z prawem oraz świadczenia dodatkowe zgodnie z umową.

Zakaz wszelkich przejawów dyskryminacji

Żaden pracownik naszej firmy nie jest niesprawiedliwie krzywdzony, faworyzowany ani wykluczany z pobudek etnicznych lub rasowych, ze względu na kolor skóry, narodowość, pochodzenie, wyznanie, przynależność kastową, płeć, wiek, cechy fizyczne lub wygląd, orientację seksualną, przynależność związkową, przynależność polityczną oraz rodzicielstwo.

Dbanie o godność pracowników i szacunek do wykonywanej przez nich pracy

Każdy pracownik naszej firmy jest traktowany z szacunkiem, a jego praca jest sprawiedliwie oceniana i wynagradzana.

Wolność tworzenia stowarzyszeń, związków zawodowych i swoboda zrzeszania się

Nasza firma jest nastawiona na otwarty i konstruktywny dialog z pracownikami. Zgodnie z prawem szanujemy prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się, wstępowania do związków zawodowych, korzystania z reprezentacji pracowniczej oraz uczestniczenia w negocjacjach zbiorowych. Nie działamy na niekorzyść pracowników uczestniczących w reprezentacji pracowniczej.

Troska o bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników

Pracownicy są chronieni przed wszelkimi zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi oraz zadaniami obciążającymi fizycznie w miejscu pracy, a także przed zagrożeniami związanymi z wszelką używaną infrastrukturą. Udostępniamy odpowiednie środki kontrolne, procedury bezpiecznej pracy, konserwację okresową oraz niezbędne techniczne środki ochronne w celu minimalizacji zagrożeń w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Ochrona środowiska i krzewienie postaw ekologicznych

Nasza firma nieustannie dba o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego. Planujemy i wdrażamy rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Zużycie energii oraz związane nim wartości emisji gazów cieplarnianych są przez nas wewnętrznie monitorowane. Staramy się wprowadzać rozwiązania redukujące zapotrzebowanie na prąd i wodę. Przykładami mogą być wirtualizacja serwerów, czasowe wyłączniki urządzeń elektronicznych, energooszczędność jako priorytet podczas zakupów nowego sprzętu, wyłączanie ogrzewania w godzinach nocnych itp.

Postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem

Nasza firma przestrzega w nieograniczonym wymiarze wszystkich obowiązujących praw, przepisów, umów oraz ogólnie uznawanych norm.

Zachowywanie najwyższych norm etycznych w postępowaniu

Nasza firma nie praktykuje ani nie toleruje jakichkolwiek przejawów korupcji, wyłudzania ani defraudacji. Nigdy nie oferowaliśmy ani nie przyjmowaliśmy łapówek lub innych nielegalnych korzyści w relacjach z klientami i dostawcami. Zawsze stosujemy zasady uczciwej konkurencji, z pełnym poszanowaniem prywatności i własności intelektualnej.

System kontroli przestrzegania zasad

Kontrola przestrzegania zasad wymienionych w niniejszym Kodeksie postępowania należy do zakresu odpowiedzialności poszczególnych kierowników działów. W przypadkach podejrzenia naruszenia którejkolwiek z zasad pracownicy zobowiązani są do zgłaszania problemu do przełożonego z kopią do zarządu firmy. Wewnętrzne spory rozstrzyga w pierwszej kolejności kierownik działu, następnym krokiem jest eskalacja do zarządu, a w skrajnych sytuacjach kwestie sporne mogą być konsultowane ze stronami trzecimi, włącznie z Pełnomocnikiem Rządu ds. spraw Równego Traktowania. Szkolenia pracowników Pracownicy naszej firmy są szkoleni w zakresie swoich obowiązków, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasad niniejszego Kodeksu postępowania.

Wymagania względem dostawców

Wszyscy dostawcy współpracujący z naszą firmą znają zasady niniejszego Kodeksu postępowania i zgadzają się na ich przestrzeganie jako obowiązujących norm społecznych, ekologicznych i etycznych.
Zobacz nas na:
Facebook LinkedIn
 
Firma LocStar wspiera technologię SDL Trados
LSP Software - SDL Approved Reseller

Copyright © 1994-2018 LocStar Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.